"Bezpieczny junior, świadomy senior pogranicza polsko-czeskiego"

Rozpoczęcie realizacji projektu "Bezpieczny junior, świadomy senior pogranicza polsko-czeskiego"

Z dniem 1 października 2020 roku rozpoczęła się realizacja mikroprojektu w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020, pn. „Bezpieczny junior, świadomy senior pogranicza polsko-czeskiego”- "Bezpečný junior, uvědomělý senior česko-polského příhraničí”. Koordynatorem projektu jest Komenda Wojewódzka Policji w Opolu w partnerstwie z czeską Komendą Wojewódzką Policji w Ołomuńcu. Projekt bezpośrednio realizowany jest przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Nysie oraz Komendy Powiatowej Policji w Jeseniku. Przedsięwzięcie realizowane będzie do końca września 2021 r. Całkowita wartość projektu to 23.304,00 euro tym dofinansowanie ze środków EFRR 19.808,82 euro oraz z budżetu państwa 1.165,22 euro.

Celem projektu jest poprawa i wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców oraz pogranicza polsko-czeskiego poprzez zacieśnienie współpracy i współdziałania Policji polskiej i czeskiej. Projekt ma na celu ukształtować wśród młodych i starszych ludzi właściwe postawy wobec problemów bezpieczeństwa, jak również nauczyć świadomości, że prawidłowa i szybka reakcja udzielenia pierwszej pomocy może uratować drugiemu człowiekowi życie.


Projekt „Bezpieczny junior, świadomy senior pogranicza polsko-czeskiego” jest adresowany do wszystkich mieszkańców z terenu przygranicznego i ukierunkowany jest na ich bezpieczeństwo szczególnie w ruchu drogowym. Dzięki jego realizacji nastąpi poprawa bezpieczeństwa na pograniczu polsko-czeskim poprzez wzmocnienie skuteczności i sprawności współdziałania służb policyjnych obu państw, wzrost poziomu edukacji z zakresu bezpieczeństwa i pierwszej pomocy wśród dzieci i seniorów, wzmocnienie kontaktów transgranicznych pomiędzy funkcjonariuszami i pracownikami Policji.