Wznawiamy dobór do służby w Policji - Aktualności - KPP Nysa

Aktualności

Wznawiamy dobór do służby w Policji

Data publikacji 08.06.2020

Stabilne zatrudnienie, wiele satysfakcji, a także możliwość rozwijania się — to tylko niektóre aspekty związane ze służbą w Policji. Teraz możesz zostać jednym z nas. Osoby zainteresowane przystąpieniem do rekrutacji, już teraz mogą składać dokumenty niezbędne do wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego w Komendzie Powiatowej Policji w Nysie. W związku z utrzymującym się stanem epidemii, kandydaci do służby w trakcie pobytu w jednostce winni stosować maseczki ochronne i jednorazowe rękawiczki.

Uwaga! Dobór do służby w Policji, z zachowaniem reżimu sanitarnego, został w pełni wznowiony.

Złożenie dokumentów będzie możliwe po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu: nr tel. 47 86 35 218.

Służba w Policji jest dla osób, które chcą robić w życiu coś pożytecznego, czuć wyjątkowość swojej profesji i mieć stałość zatrudnienia. Oferujemy ciekawą i satysfakcjonującą pracę oraz stabilne zatrudnienie. Dodatkowo zapewniamy wysoki poziom nauczania i zaplecza dydaktycznego w szkołach policyjnych, możliwość doskonalenia zawodowego, kształcenia się i awansowania zarówno w stopniu jak i na stanowisku.

Jako policjant, masz również prawo do otrzymywania dodatkowych świadczeń, takich jak: dopłata do wypoczynku, zwrot kosztów dojazdu, ekwiwalent za umundurowanie, nagrody roczne i motywacyjne, mieszkanie służbowe lub równoważnik za jego brak. To także skrócony staż służby do uzyskania świadczeń emerytalnych (25 lat służby).

Przed rozpoczęciem służby, nowo przyjęci policjanci kierowani są na kurs podstawowy. Już wówczas otrzymują wynagrodzenie, które po podwyżkach wynosi około 2 800 złotych netto. Po 6 miesięcznym szkoleniu, zarobki policjantów przekraczają średnio 3 800 złotych. Kolejne awanse w służbie wiążą się ze wzrostem wynagrodzenia.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

  • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;

  • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

  • korzystający z pełni praw publicznych;

  • posiadający  co  najmniej  średnie  wykształcenie; 

  • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych,

podległych  szczególnej   dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;

  • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych przepisach o ochronie  informacji niejawnych.